Společnost Angusfarm s. r. o., IČ 25202898, se sídlem Soběsuky 9, Neurazy, PSČ 335 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce 8031 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás chce informovat o tom, jakým způsobem zpracovává, shromažďuje, využívá a ukládá Vaše osobní údaje.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
2. za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
3. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva,
4. jaké jsou ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů naše povinnosti.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese sobesuky@angusfarm.cz nebo na adrese našeho sídla.

Osobní údaje

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji. Zpracováváme zejména údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s účastí v našem věrnostním programu, dále údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s obchodní spoluprací, a osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Zpracování osobních údajů dětí

Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti Angusfarm s. r. o. prostřednictvím našeho webu nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme mimo svoji zákonnou povinnost shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že nám byly zaslány osobní údaje osoby mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese sobesuky@angusfarm.cz nebo na adrese našeho sídla.

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním služeb, používáme k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění, dále pro splnění zákonných povinností či případně, pokud je to nezbytné pro naši obranu, k vedení řízení nebo vznesení nároku proti Vám nebo třetí osobě. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 18 měsíců od jejich získání a dále jsou v omezeném rozsahu uchovávány z důvodu uplatnění možných nároků, nejdéle však po dobu deseti let od jejich poskytnutí pro služby či realizace obchodní spolupráce.

Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s účastí na věrnostním programu, prostřednictvím jeho provozovatele, používáme pro účely plnění našich závazků z tohoto programu po dobu Vaší účasti na tomto programu.

Vaši e-mailovou adresu poskytnutou nám pro účely zasílání reklamních sdělení dále zpracováváme po dobu pěti let od jejího poskytnutí proto, abychom Vás informovali o službách, událostech nebo produktech, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Právním odůvodněním zpracování Vaší e-mailové adresy pro tyto účely je Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat dopisem adresovaným naší společnosti, e-mailem na adrese sobesuky@angusfarm.cz nebo prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru v dolní části našich reklamních a marketingových e-mailů.

Naše společnost využívá služeb třetích stran při zasílání e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s e-maily, například zda byl e-mail otevřen nebo zda došlo ke kliknutí na odkaz uvedený v e-mailu, a naše společnost tyto údaje využívá k analýze míry interakce s těmito e-maily. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran. Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Evidence ubytovaných

V případě ubytování v pensionu je naše společnost povinna identifikovat své tuzemské hosty i ubytované cizince na základě zpracování jejich osobních údajů. Je to nezbytně nutné pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování. V případě cizinců je dále naší zákonnou povinností evidovat jejich osobní údaje v domovní knize, což nám ukládá zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Vzhledem k zákonné povinnosti evidence ubytovaných není třeba pro tuto evidenci vyžadovat souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu,
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“),
d) právo na omezení zpracování údajů,
e) právo vznést námitku proti zpracování,
f) právo na přenositelnost údajů,
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese sobesuky@angusfarm.cz nebo na adrese našeho sídla.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. V případě opakovaných žádostí uplatňovaných krátce po sobě je možné žádosti nevyhovět, případně za ni požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady. Z důvodu Vaší ochrany můžeme, v určitých případech musíme, před provedením Vašeho požadavku ověřit Vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují práva či soukromí dalších subjektů nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat od nás Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů; popřípadě je na Vaši žádost poskytneme jinému jednoznačně určenému správci My, je-li to technicky proveditelné.

Pokud využijete svého práva na podání stížnosti, můžete ji podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů

Vyžadujeme od Vás a zpracováváme údaje pouze v míře nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

Pracovníci, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, jsou povinni je získávat a zpracovávat ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem, pouze za společností určeným účelem a určenými prostředky. Za tímto účelem probíhají pravidelná školení pracovníků. Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, způsobu jejich zpracování a bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení jejich ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního či jiného poměru pracovníka ke společnosti.

Všechny Vaše požadavky související s Vašimi údaji vyřídíme bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto prodloužit, nejvíce však o další dva měsíce.

Přijali jsme přiměřená bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Pokud budete mít za to, že jste narazili na chybu zabezpečení, nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu sobesuky@angusfarm.cz nebo na adrese našeho sídla. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, společnost Vám tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Využíváme však služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, poskytování účetních a právních služeb, realizaci propojení hostů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto činností, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

V případě, že dojde ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů, bude informace o této skutečnosti k dispozici na našich webových stránkách. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné jejich zveřejněním na našich webových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018